Branża finansowa to sektor, w którym funkcjonuje wiele z pozoru podobnych do siebie pojęć. Okazuje się, że nie zawsze ich znaczenie jest ze sobą tożsame. Wśród nich są określenia dotyczące osób posiadających zobowiązania finansowe – zarówno spłacane w terminie, jak i opóźnione w spłacie. Warto dobrze je zrozumieć, by uniknąć nieporozumień w przypadku ewentualnych trudności ze spłatą zobowiązań finansowych. W niniejszym wpisie rozważamy różnicę pomiędzy terminami Dłużnik oraz Osoba Zadłużona. Zapraszamy do lektury!

Kim jest Osoba Zadłużona?

Zaciągnie zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek czy leasingów – na inwestycje oraz bieżące potrzeby przedsiębiorstw stało się powszechną praktyką. Przedsiębiorca, który jest winny komuś określoną kwotę pieniężną, posiada status Osoby Zadłużonej – niezależnie czy spłaca swój dług w terminie. Właściciel firmy może czuć się bezpiecznie, jeżeli reguluje zaciągnięte zobowiązanie zgodnie z harmonogramem spłaty. Status Osoby Zadłużonej to jedynie informacja o posiadaniu powinności wobec banku lub instytucji finansowej.

Kim jest Dłużnik?

Dłużnik to tak naprawdę Osoba Zadłużona posiadająca przeterminowaną należność finansową. Przedsiębiorca, który przestał terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania i nie wywiązuje się z umowy kredytowej lub pożyczkowej, może zostać wpisany do rejestru dłużników. Do tego rodzaju spisów należą KRD, BIK, BIG Infomonitor oraz Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych. Dług finansowy posiadany przez Dłużnika może zostać przedmiotem postępowania windykacyjnego, sądowego albo komorniczego.

Jaka jest różnica pomiędzy Dłużnikiem a Osobą Zadłużoną?

Klienci często zadają pytanie, jaka jest różnica pomiędzy Dłużnikiem a Osobą Zadłużoną. Podstawowym aspektem różniącym wspomniane pojęcia jest status przedsiębiorcy wobec wierzytelności. Sam fakt posiadania jakiegokolwiek zobowiązania finansowego oznacza, że właściciel firmy lub spółka to Osoba Zadłużona. Jeżeli posiadany dług jest spłacany terminowo, to nie niesie on wobec niej żadnych konsekwencji prawnych. Dłużnikiem staje się Osoba Zadłużona, która nie reguluje swoich zobowiązań w terminie.

Lepiej być Osobą Zadłużoną czy Dłużnikiem?

Zdecydowanie lepiej być Osobą Zadłużoną, niż Dłużnikiem. W pierwszym przypadku posiadanie długu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Nie ma ryzyka wszczęcia postępowania windykacyjnego czy komorniczego. Osoba Zadłużona to przedsiębiorca lub spółka prawa handlowego mająca nieuregulowane zobowiązania finansowe. W tej sytuacji może ona zostać wpisana do Rejestru Dłużników, a sprawa niespłaconej wierzytelności może zostać rozstrzygnięta przez niezawisły sąd.

Jakie są prawa Dłużnika?

Osoba posiadająca przeterminowane zadłużenie, czyli Dłużnik posiada szereg praw, z których może skorzystać. Wszak nie zawsze jego trudna sytuacja finansowa wynika z celowego działania i może być podyktowana sytuacją makroekonomiczną. Jakie prawa przysługują Dłużnikowi?

  • dostęp do informacji na temat zadłużenia,
  • możliwość skorzystania z pomocy prawnika,
  • prawo do zachowania prywatności oraz poufności (wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy Wierzyciel wystawi dług na giełdę długów – wtedy może podać dane osoby zadłużonej, lecz tylko imię i nazwisko, nazwę ulicy, kod pocztowy i miasto),
  • gwarancja mocy prawnej uzgodnień z wierzycielem,
  • możliwość określenia kolejności spłaty zobowiązań.

Przedsiębiorca posiadający status Dłużnika ma również prawo wszczęcia postępowania sądowego, jeżeli uzna roszczenia Wierzyciela za bezpodstawne. Może on również złożyć indywidualną skargę do sądu na komornika, jeśli stwierdzi, iż jego działania są niezgodne z obowiązującym prawem.

Jak sprawdzić zadłużenie przedsiębiorcy lub firmy?

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, czy Przedsiębiorca lub firma posiada zadłużenie finansowe. W przypadku spółek prawa handlowego warto zweryfikować informacje w KRS. Można dowiedzieć się stamtąd, czy osoba prawna posiada niezapłacone należności w ZUS lub US. Kolejnym krokiem może być odszukanie danych o Dłużniku w ogólnopolskich rejestrach, np. Krajowym Rejestrze Długów (KRD). W przypadku kompleksowej weryfikacji Kontrahenta można również skorzystać z usług doświadczonej wywiadowni gospodarczej.